Z kroniky sboru se dočítáme, že vznik sboru dobrovolných hasičů sahá až do roku 1870 kdy obec Koryčany vlastní na tu dobu již nějaké hasičské nářadí, které je skladováno v jednom přístřešku v Blišické ulici u Palírny. Obec však hasičský sbor neměla. Až v roce 1874 vzniká takzvaná hasičská policie pro jednotlivé ulice. Do tohoto roku se kladou počátky našeho sboru. V roce 1875 obecní zastupitelstvo projednalo dne 10. ledna na schůzi záležitosti hasičské. Příslušný protokol zněl takto: Zakoupení hasičské stříkačky povoleno. V této době se přihlásilo do sboru 48 mužů. Podrobný záznam o složení a činnosti sboru chybí a většinou tyto zprávy a zápisy jsou neúplné. Zde je nutno dodat, že náčelníkem sboru se stal nadučitel K.M.Ondráček. To se psal rok 1885. Náčelníkem byl pak do roku 1899. Ze zápisů z kroniky byly tyto roky pro sbor velmi pochmurné, jelikož sbor byl ve velkém úpadku.

Na sklonku roku 1898 byl pověřen obecním zastupitelstvem v Koryčanech tehdejší učitel chlapecké školy bratr Alois Kotzman aby zřídil a organizoval sbor dobrovolných hasičů v Koryčanech. Ujal se této práce s největším zájmem a energií. Ihned po jmenování náčelníkem sboru začíná s prací ve sboru. Přijímá nové členy, kupuje nové pracovní obleky, opravují se přilby, staví se další přístřešek, aby mohla být uskladněna a řádně zabezpečena hasičská technika. V roce 1900 pak byly vypracovány stanovy sboru. Rok 1910 zůstává hluboko zapsán do historie hasičů v Koryčanech. V tomto roce byla předána do užívání sboru nová hasičská zbrojnice, kterou předává sboru tehdejší starosta obce Alfréd Thonet. Po celou dobu, která se vyznačovala velkým úsilím a práce pro hasiče ve které vyniká osoba bratra Kotzmana, vynakládal sbor velké úsilí o záchranu majetku občanů a také lidským přístupem k tragédiím občanů nejen v Koryčanech. K nezapomenutelným okamžikům našeho sboru patří jmenování bratra Kotzmana v roce 1906 členem župního výboru župy kyjovské, aby pak v roce 1919 byl jednomyslně zvolen starostou župy Kyjovské. Další jeho funkce a aktivity jsou popsány v části jeho životopisu, který bude samostatně zveřejněn. V roce 1923 slaví sbor 25 let od své rekonstrukce to je od roku 1899. U příležitosti tohoto jubilea se koná 17. června v Koryčanech župní sjezd. Po celou dobu náš sbor aktivně přistupuje k úkolům, které před ním stojí. Jest také zmínit založení družstva samaritánů, pořízení sanitky a záchranné stanice. Těžkou ránu pak sbor zasahuje 19. březen 1938, kdy zemřel starosta sboru a starosta, Kyjovské župy č.38, jednatel, Moravskoslezské jednoty hasičské, předseda organizační komise svazku československého hasičstva, ředitel dívčí školy bratr Alois Kotzman

11. ledna 1939 se konala valná hromada, ve které byl zvolen za starostu a náčelníka bratr Petr Hofr. I tady byla volba velmi dobrá, protože bratr Petr Hofr navazuje na práci svého předchůdce. Do činnosti sboru zasahuje nemile II světová válka. Díky velké soudržnosti sboru toto období hasiči překonali. V roce 1948 při volbách byl zvolen starostou hasičů bratr František Sušil a velitelem bratr Petr Hofr. Tyto roky jsou také obdobím, kdy se prolíná pokles činnosti s aktivitou. V této době vznikají družstva mužů, žen a dorostu. Okresním velitelem je zvolen bratr Petr Hofr. Bylo to ještě za tehdejší okres Kyjov, který později zanikl. 16. února 1962 došla sboru smutná zpráva, že zemřel náš dlouholetý starosta bývalý okresní a krajský velitel bratr Petr Hofr.

V roce 1964 přebírá vedení hasičů bratr Eduard Slanina. Zdá se, že tato volba byla správná. V roce 1971 odstoupil ze své funkce ze zdravotních důvodů bratr Slanina a na jeho místo bratr Šimeček. V roce 1978 bylo započato s výstavbou nové požární zbrojnice. V roce 1984 pak byla výstavba ukončena a předána do užívání.

Od roku 1983 začíná bezvládí sboru. Kronika Končí právě tímto rokem. Přesto i toto těžké období bylo překonáno a příchozí rok 1995 kdy se sbor obnovuje a začíná opět období, kdy se sbor zvedá k další činnosti.